ArgumentsArgumentenArgumentationArgumenteRiflessioniConsideracionesDodatkowe RozwazaniaConsideraţiuniYTTERLIGARE SKÄL

51The alarming and ever-increasing structural unemployment can be addressed basically and be affected positively;

.


52The related administrative simplification will have a declining impact on some professions (certain officials, accountants, tax consultants, lawyers). The positive spending pattern however will systematically and continuously improve the economy, which consequently will create new jobs. Within the current environment ongoing loss of employment will be manifested unquestionably and bankruptcy will  increase without prejudice too;


53A compulsory and total freezing of all prices has to be implemented as soon as possible, whereby economic competitiveness will increase fundamentally. Accordingly Index changes or cost of living adaptions will become logically dispensable. Any price increase within the actual circumstances is undoubtedly irresponsible;


54During the last decades, the level of wages and prices  has reached an unrealistic and unsustainable standard. The proposed system will prove its solidity in a relatively short period of time. Without affecting the purchasing power the level of prices and wages can be normalized gradually and deliberately, which undeniable will be beneficial to our economy;


55

The application of digital money is already sufficiently established and will cause minor practical concerns considering the positive impact on consumers taxation;

 


56The existing unjust and illogical double taxation (personal/company taxation, VAT, withholding-, property- and inheritance tax, all other governmental charges/contributions) can be abolished and be replaced by a uniform progressive and equitable taxation;


57Dissimilar taxation and dishonest fiscal regulations of black market money, whereby the honest citizens legally have been discriminated, will be exiled;

 


58A transparent and coherent system as proposed, will exclude any financial abuse at each level  in every relationship. The current ever increasing and crucial budgetary issues will disappear eventually;


59Through this methodology the widespread financial cash crime will disappear automatically and completely;

.


60The main group of taxable individuals (employees, civil servants) will structurally get more buying power and will be able to spend more. This will allow everyone, self-employed and companies included, to generate more revenues eventually (win/win situation).

51De onrustwekkende en steeds toenemende werkloosheid kan fundamenteel worden aangepakt en positief worden beïnvloed;


52Door de administratieve vereenvoudiging zullen een aantal functies (bepaalde ambtenaren, accountants, fiscalisten, juristen…) minder noodzakelijk worden. Door het positieve bestedingspatroon zal de economie stelselmatig en continu verbeteren, waardoor automatisch nieuwe jobs zullen worden gecreëerd. In de huidige situatie zal het effectieve jobverlies zich verder blijven manifesteren en zullen de faillissementen onverminderd blijven toenemen;


53Initieel zal men zo snel mogelijk moeten overgaan tot een verplichte en totale bevriezing van alle prijzen, waardoor de concurrentiekracht zal toenemen. Indexaanpassingen worden overeenkomstig overbodig. Elke prijsstijging in de huidige omstandigheden is onverantwoord;


54Het niveau van enerzijds de prijzen en anderzijds de bezoldigingen is de laatste decennia uitgegroeid tot een onrealistisch en onhoudbaar peil. Het voorgestelde systeem zal zijn degelijkheid op relatief korte termijn bewijzen. Zonder concrete aantasting van de koopkracht kan hierdoor het niveau van prijzen, respectievelijk bezoldigingen geleidelijk en doordacht worden genormaliseerd, wat onmiskenbaar ten goede zal komen aan de economische omgeving;


55

De toepassing van het digitaal geld is reeds voldoende ingeburgerd en zal gezien de positieve gevolgen voor de consument weinig praktische problemen met zich meebrengen;

 


56De huidige onrechtvaardige en onlogische dubbele belastingheffingen (personen- en  vennootschapsbelasting, BTW, roerende – en onroerende voorheffing, accijnzen, successie- en alle andere rechten en contributies) kunnen worden afgeschaft en vervangen door één uniforme progressieve en rechtvaardige belasting;


57Ongelijke belastingen en onrechtvaardige wit/was praktijken, waardoor de ‘brave’ burgers  worden gediscrimineerd, zullen definitief verdwijnen;

 


58Door een transparant en sluitend systeem worden alle financiële misbruiken op alle niveaus en in eender welke relatie uitgesloten. Hierdoor zullen de huidige steeds toenemende en cruciale begrotingsperikelen uiteindelijk verdwijnen;


59De huidige materiële geldcriminaliteit zal door deze methodiek automatisch integraal worden verbannen;

.


60De grootste groep belastingplichtigen (arbeiders, bedienden, ambtenaren) krijgt structureel meer koopkracht en gaat hierdoor meer kunnen besteden. Hierdoor zal iedereen, zelfstandigen en ondernemingen inbegrepen, uiteindelijk meer inkomsten genereren (win/win-situatie).

51Le chômage inquiétant et toujours en hausse peut être fondamentalement appréhendé et positivement influencé;

.


52Grâce à la simplification administrative, une série de fonctions (certains fonctionnaires, comptables, fiscalistes, juristes,…) sont devenues moins indispensables. Le modèle de dépenses positif améliorera l’économie de manière systématique et continue, créant ainsi automatiquement de nouveaux emplois. Dans la situation actuelle, la perte d’emplois effective continuera d’exister et les faillites ne cesseront pas d’augmenter;


53Initialement, il faudra procéder dans les meilleurs délais à un gel obligatoire et total de tous les prix pour permettre d’accroitre la compétitivité. Les indexations sont superflues de manière analogue. Dans les circonstances actuelles, toute hausse de prix est injustifiée;


54Au cours des dernières décennies, le niveau d’une part des prix et d’autre part des rémunérations a atteint un degré irréaliste et intenable. Le système proposé prouvera de toute évidence sa qualité à relativement court terme. Sans toucher concrètement au pouvoir d’achat, le niveau des prix, respectivement des rémunérations, peut ainsi être normalisé progressivement et en profondeur, ce qui sera immanquablement bénéfique à l’environnement économique;


55

L’application de l’argent digital est déjà suffisamment répandue et vu les conséquences positives, cela n’engendra que peu de problèmes pratiques pour le consommateur;

 


56Les doubles taxations actuelles, injustifiées et illogiques (impôt sur les personnes physiques et sur les sociétés, TVA, précompte mobilier et immobilier, accises, droits de succession et tous les autres droits et contributions) peuvent être supprimées et remplacées par une taxe uniforme progressive et légitime;


57Les taxes infligées à tort et les pratiques injustifiées de blanchiment d’argent, entraînant une discrimination des ‘braves’ citoyens, auront définitivement disparu;

 


58Avec un système transparent et exhaustif, tous les abus financiers sont exclus à tous niveaux et dans toute relation. Les difficultés budgétaires actuelles cruciales et toujours plus nombreuses finiront ainsi par disparaître;


59Cette méthode permettra de chasser intégralement la criminalité financière matérielle actuelle;

.


60Le principal groupe de contribuables (ouvriers, employés, fonctionnaires) obtient structurellement un pouvoir d’achat supérieur grâce auquel il peut dépenser davantage. De cette façon, tout le monde, indépendants et entreprises compris, pourra générer finalement plus de revenus (situation win/win).

51Die beunruhigende und stets zunehmende Arbeitslosigkeit kann grundlegend bekämpft und positiv beeinflusst werden;

.


52Dadurch, dass die Administration vereinfacht wird, fallen eine Reihe von Funktionen weg (bestimmte Beamte, Buchhalter, Juristen…). Durch das positive Investitionsklima wird die Wirtschaft regelmäßig und kontinuierlich verbessert. Dadurch werden automatisch neue Jobs geschaffen. In der heutigen Situation wird der effektive Arbeitsplatzverlust weiter fortschreiten und Konkurse werden zunehmen;


53Eigentlich sollte man so schnell wie möglich zu einem verpflichtenden absoluten Preisstopp kommen. Dadurch wird die Konkurrenz zunehmen. Indexanpassungen werden komplett überflüssig und jede Preissteigerung in heutiger Situation ist unverantwortlich;


54Das Niveau der Preise und der Entlohnung ist den letzten zehn Jahren auf eine unrealistische und unhaltbare Höhe gestiegen. Das vorgeschlagene System wird seine  Effektivität in relativ kurzer Zeit beweisen. Ohne Antasten der Kaufkraft kann das Niveau der Preise und Löhne gleichmäßig und durchdacht normalisiert werden. Dies wird unverkennbar der wirtschaftlichen Umgebung zugutekommen;


55

Bei europaweiter Einführung ausschließlich digitalen  Geldes werden die positiven Folgen für den Konsumenten wenig praktische Probleme mit sich bringen;

.


56Die heutige ungerechte doppelte Steuererhebung (Personensteuer, Mehrwertsteuer, Steuern auf Grund und Boden etc.) kann abgeschafft und ersetzt  werden, durch eine einheitliche progressive und gerechte Steuer;


57Ungleiche Steuern und ungerechte Geldwaschpraktiken die den „braven Bürger“ diskriminieren, werden definitiv verschwinden;

 


58Durch ein transparentes und schlüssiges System wird jeder finanzielle Missbrauch auf allen Niveaus und in jeglicher Form ausgeschlossen. Hierdurch wird der  stets zunehmende und oft praktizierte Zahlungsmissbrauch endgültig verschwinden;


59Durch diese Methode wird  die heutige materiellen Geld-Kriminalität automatisch ausgeschlossen;

.


60Die größte Gruppe der Steuerpflichtigen (Arbeiter, Angestellte, Beamte) bekommt generell mehr Kaufkraft und kann dadurch mehr investieren. Somit profitiert auch jeder Selbstständige  und Unternehmer mit höheren Einkünften (Win/Win-Situation).

51L’inquietante tasso di disoccupazione in costante crescita può essere affrontato in maniera sostanziale e influenzato positivamente;


52Attraverso la semplificazione amministrativa una serie di funzioni (determinati impiegati, contabili, fiscalisti, giuristi) diventeranno meno indispensabili. Attraverso uno schema di spese positivo l’economia migliorerà in maniera sistematica e costante, con conseguente creazione automatica di nuovi posti di lavoro. Nella situazione attuale, chi perde il lavoro continuerà ad esistere ed i fallimenti continueranno ad aumentare;


53Inizialmente si dovrà passare quanto più rapidamente possibile ad un congelamento obbligato e totale di tutti i prezzi, aumentando così il potere concorrenziale. Le indicizzazioni diventano pertanto superflue. Ogni aumento di prezzo nelle circostanze attuali è ingiustificato;


54Il livello, da una parte dei prezzi e dall’altro dei salari, negli ultimi decenni è salito ad uno stadio irrealistico e insostenibile. Il sistema proposto mostrerà apertamente la propria validità in tempi relativamente brevi. Senza un intervento concreto sul potere d’acquisto, il livello dei prezzi e conseguentemente dei salari può essere gradualmente e ponderatamente normalizzato, il che influenzerà senza dubbio positivamente l’ambiente economico;


55

L’uso della moneta digitale è già sufficientemente consolidato e considerati gli effetti positivi per il consumatore comporterà pochi problemi di carattere pratico;56Le attuali doppie imposizioni fiscali, illegittime e illogiche (imposte sulle persone e sulle aziende, IVA, imposte mobiliari e immobiliari, accise, tasse di successione ed ogni altro diritto e contributo) potranno essere eliminate e sostituite da un’unica imposta uniforme progressiva ed equa;


57Imposte inique e pratiche di riciclaggio fraudolento, che discriminano i cittadini “onesti”, saranno definitivamente debellate;

 


58Attraverso un sistema solido e trasparente sarà escluso qualsiasi abuso finanziario ad ogni livello e a qualunque titolo. Spariranno così definitivamente gli attuali pericolosi rischi di bilancio, in costante crescita;


59La criminalità finanziaria verrà completamente messa al bando;

.


60Il più grande gruppo di contribuenti (operai, funzionari, impiegati) otterrà maggiore potere d’acquisto e potrà dunque spendere di più. In questo modo tutti, compresi lavoratori autonomi ed imprese, genereranno alla fine maggior reddito (situazione di guadagno per tutti).

51El desempleo preocupante y cada vez mayor, se puede abordar a fondo e influir positivamente;

.


52Por la simplificación administrativa algunos puestos (determinados funcionarios, contables, asesores fiscales, juristas…) son menos necesarios. A consecuencia del patrón positivo de gastos, la economía mejorará de forma sistemática y continuada,por lo que automáticamente se crearán nuevos empleos. En la presente situación, la pérdida efectiva de empleo se continuará manifestando y las quiebras aumentarán invariablemente;


53En un principio, se tendrá que proceder, lo antes posible, a una congelación total y obligatoria de todos los precios, aumentando la competitividad.Los ajustes del índice se harán igualmente superfluos.Cualquier subida de precios en las circunstancias actuales es injustificable;


54Los precios y las remuneraciones crecieron en las últimas décadas a un nivel insostenible e irrealista.El sistema propuesto demostrará expresamente su eficacia en un plazo relativamente corto. Sin afectación concreta de la capacidad adquisitiva, el nivel de precios o de remuneraciones puede normalizarse gradual y metódicamente, lo que indiscutiblemente beneficia al clima económico;


55

El uso de dinero digital ya está suficientemente aceptado e implicará pocos problemas prácticos debido a las consecuencias positivas para el consumidor;56La imposición doble, ilógica e injusta (impuesto de sociedades y sobre la renta, IVA, impuesto sobre bienes muebles e inmueble, impuesto sobre el consumo, derechos de sucesión, y otros derechos y contribuciones) puede ser anulada y reemplazada por una imposición justa, uniforme y progresiva;


57Los impuestos desiguales y prácticas de blanqueo injustas, por lo que se discrimina a los ciudadanos  ‘obedientes’, desaparecerán definitivamente;

 


58Mediante un sistema transparente de comprobación se excluirán los abusos financieros a todos los niveles y en cualquier relación.De este modo desaparecerán finalmente los problemas presupuestarios cruciales y actuales, cada vez mayores;


59La delincuencia financiera material actual se anulará automática e íntegramente gracias a esta metodología;

.


60El mayor grupo de contribuyentes (obreros, empleados, funcionarios) obtendrá más capacidad adquisitiva a nivel estructural, pudiendo gastar más.De este modo todos, incluyendo autónomos y empresas, podrán generar más ingresos finalmente (una situación en la que todos saldrán ganando).

51Można u podstaw zająć się budzącą niepokoje społeczne kwestią nieustannie rosnącego bezrobocia i pozytywnie wpłynąć na jej rozwiązanie;.


52Poprzez uproszczenie procesu administracyjnego niektóre stanowiska staną się mniej potrzebne (niektórzy urzędnicy, księgowi, doradcy podatkowi, prawnicy, itd.). Dzięki pozytywnemu schematowi konsumpcyjnemu gospodarka będzie ulegać ciągłemu polepszeniu, co automatycznie przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy. W sytuacji, jaka panuje obecnie, trend utraty pracy będzie się utrzymywał a liczba upadłości przedsiębiorstw jeszcze wzrośnie;


53Początkowo konieczne będzie jak najszybsze przystąpienie do obowiązkowego i całkowitego zamrożenia wszystkich cen, co spowoduje wzrost konkurencyjności na rynku. Tak samo zbędne okażą się zmiany wskaźników. W obecnych warunkach jakakolwiek podwyżka cen jest nieodpowiedzialna;


54Stosunek cen do wynagrodzeń wzrósł w ostatnich dekadach do nierealistycznego poziomu, który staje się nie do wytrzymania. Proponowany system w dość krótkim czasie wykaże swoją skuteczność. Nie spowoduje konkretnego pogorszenia siły nabywczej, przez co nastąpi stopniowa i przemyślana normalizacja poziomu cen, a co za tym idzie, wynagrodzeń, co niewątpliwie wyjdzie na dobre gospodarce;


55

Użycie elektronicznych pieniędzy jest już na tyle powszechnie przyjęte, że nie będzie, zważywszy na korzyści, niosło za sobą wielu problemów praktycznych;56Obecny niesprawiedliwy i nielogiczny system podwójnego opodatkowania (osób fizycznych i osób prawnych, VAT, podatek od ruchomości i nieruchomości, akcyzy, podatek od spadku oraz wszelkie inne opłaty i obciążenia) można znieść i zastąpić jednym, jednolitym podatkiem progresywnym, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich;


57Możliwe będzie definitywne wyeliminowanie nierównego opodatkowania i nielegalnych praktyk w zakresie prania brudnych pieniędzy, powodujących dyskryminację uczciwych obywateli;

 


58Dzięki przejrzystemu i niezawodnemu systemowi zostaną wykluczone wszystkie nadużycia finansowe na wszelkich poziomach i z wszelkich relacji. W ten sposób znikną też wreszcie wciąż obecnie narastające, kluczowe problemy budżetowe;


59Zastosowanie tej metody pozwoli na całkowite wyeliminowanie rozpowszechnionej przestępczości finansowej, związanej z tradycyjnymi pieniędzmi;

.


60Największa grupa podatników (pracownicy fizyczni, umysłowi, urzędnicy) zyska strukturalnie większą siłę nabywczą i w ten sposób będzie w stanie więcej wydawać. A to przyczyni się do tego, że wszyscy, włącznie z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwami, będą wreszcie w stanie generować większe dochody (na czym zyskają wszyscy).

51Rata îngrijorătoare şi în continuă creştere a şomajului poate fi abordată fundamental şi poate fi influenţată pozitiv;

.


52Simplificarea administrativă va face ca anumite funcţii (anumiţi funcţionari, contabili, agenţi fiscali, jurişti…) să îşi piardă utilitatea. Modelul de consum pozitiv va ameliora sistematic şi continuu economia, astfel creându-se automat noi locuri de muncă. În situaţia din prezent, pierderile de locuri de muncă efective vor continua să se manifeste şi numărul de falimente va continua să crească;


53Iniţial va trebui să se treacă în cel mai scurt timp la o îngheţare obligatorie şi totală a tuturor preţurilor, în vederea creşterii puterii concurenţiale. Indexările vor deveni inutile. În circumstanţele actuale, orice creştere de preţ este nejustificată;


54Nivelul preţurilor pe de o parte şi cel al salariilor pe de altă parte a crescut în ultimele decenii până la un nivel nerealist şi de neconceput. Sistemul propus îşi va dovedi raţionalitatea într-un termen relativ scurt. Fără afectarea concretă a puterii de cumpărare, nivelul preţurilor respectiv al salariilor poate fi normalizat gradual şi judicios, lucru care va favoriza fără îndoială mediul economic;


55

Aplicarea banilor digitali s-a împământenit deja suficient şi, date fiind efectele pozitive asupra consumatorului, va atrage după sine puţine probleme de ordin practic;56Dublele impozitări ilogice şi nejustificate din prezent (impozitul pe venit şi impozitul pe profit, TVA, preimpunere mobiliară şi imobiliară, accize, taxe de succesiune şi toate celelalte taxe şi contribuţii) pot fi eliminate şi pot fi înlocuite printr-o fiscalitate uniformă, progresivă şi echitabilă;


57Impozitele incorecte şi practicile ilegale de spălare a banilor, prin care sunt discriminaţi cetăţeni de valoare, vor dispărea definitiv;

 


58Printr-un sistem transparent şi viabil, toate abuzurile financiare la toate nivelurile şi în orice fel de raport vor fi excluse. Astfel, restrângerile bugetare cruciale în creştere vor dispărea definitiv;


59Prin această metodă, criminalitatea monetară din prezent va fi eliminată automat şi integral;

.


60Cel mai mare grup de contribuabili (muncitori, angajaţi, funcţionari) vor dobândi structural mai multă putere de cumpărare şi astfel vor putea cheltui mai mult. Astfel, cu toţii, inclusiv independenţii şi persoanele juridice, vor genera în final mai multe venituri (situaţie câştig/câştig).

51Den oroväckande och ständigt ökande arbetslösheten kan åtgärdas i grunden och påverkas positivt;

.


52Genom den administrativa förenklingen kommer ett antal funktioner (vissa offentliga tjänstemän, revisorer, skatteexperter, jurister…) att bli mindre nödvändiga. Tack vare det positiva utgiftsmönstret kommer ekonomin hela tiden systematiskt att förbättras, vilket automatiskt leder till att det skapas nya arbetstillfällen. I den nuvarande situationen kommer allt fler arbeten att gå förlorade och kommer konkurserna fortsätta att öka i samma hastighet;


53Till att börja med blir man tvungen att införa en obligatorisk och total frysning av alla priser så att konkurrenskraften ökar. Indexanpassningar kommer inte längre att behövas. Under rådande förhållanden är varje prisökning oansvarig;


54De senaste decennierna har priserna å ena sidan och lönerna å den andra stigit till en orealistisk och ohållbar nivå. Det system som föreslås kommer inom relativt kort tid att med eftertryck bevisa sin duglighet. Utan att det påverkar köpkraften kan därigenom pris- respektive lönenivåerna successivt normaliseras på ett genomtänkt sätt, något som omisskännligt är till gagn för ekonomin;


55

Digitala pengar används redan i tillräcklig omfattning och med tanke på de positiva effekterna för konsumenten kommer införandet inte att medföra några större praktiska problem;56Den nuvarande och ologiska dubbelbeskattningen (person- och bolagsskatt, moms, kapital- och fastighetsskatt, punktskatter, arvsskatt och alla andra skatter och avgifter) kan avskaffas och ersättas med en enda enhetlig progressiv och rättvis skatt;


57Orättvisa skatter och orättfärdig penningtvätt som diskriminerar de “goda” medborgarna, kommer definitivt att tillhöra det förflutna;

 


58Genom ett transparent och helslutande system utesluts allt finansiella missbruk på alla nivåer och i alla situationer. Dagens ständigt ökande och allt överskuggande budgetproblem kommer därigenom också att försvinna;


59Genom den här metoden blir också all penningbrottslighet bannlyst;

.


60Den största gruppen skattepliktiga (arbetare och tjänstemän) får strukturellt mer köpkraft och kan därmed ge ut mer pengar. Det gör att alla, inklusive egenföretagare och bolag, i slutändan genererar mer inkomster (win/win-situation).