Never Ending Story!Never Ending Story!

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer eens in geslaagd om de slechtste maatregelen te treffen met het oog op een rechtvaardige en efficiënte Tax Shift. Van de geplande Tax Shift ten belopen van 7 miljard Euro tegen 2018, werden nu voor 2 miljard maatregelen getroffen om de competitiviteit van de ondernemingen te bevorderen en 1,7 miljard om de koopkracht te promoten. Kort samengevat en voor zover bekend en relevant werd ondermeer het volgende beslist:

  • Verlaging werkgeversbijdragen van 33 naar 25 procent;
  • Verlaging belastingtarieven voor lage en middelgrote inkomsten;
  • Verhoging Btw-tarief op elektriciteit van 6 naar 21 procent;
  • Verhoging roerende voorheffing van 25 naar 27 procent (uitgezonderd spaarrekeningen);
  • Verhoging accijnzen op tabak, drank en diesel.

Met de verlaging van de belastingtarieven hoopt men een netto-koopkrachtverhoging van 100 Euro/maand te kunnen realiseren. De compenserende maatregelen zullen de officiële consumenten echter veel meer gaan kosten en zal er zich uiteindelijk eens te meer een duidelijke koopkrachtverlaging manifesteren. Zo zullen de verschillende elektriciteits-gebonden maatregelen minimaal 250 Euro per jaar en per gezin gaan kosten. Als men echter zonnepanelen en/of een warmtepomp heeft zal de meerprijs meer dan 1000 Euro per jaar gaan bedragen (verhoging distributietarieven netbeheerder, prosumenten krediet, doorrekening vennootschapsbelasting Intercommunales). Daarbij moet men de verhoging van de accijnzen nog rekenen. Voor diesel-gebruikers kan dit oplopen van 100 tot 300 Euro per jaar. De verhoging van de roerende voorheffing kan eveneens een meerkost vertegenwoordigen van  enkele honderden tot duizenden Euro’s per jaar. Naargelang de samenstelling van het gezin zal het financieel nadeel, vanwege de afschaffing van de leeftijdsbijslag inzake kindergeld (eerdere maatregel) gemiddeld tussen 1.000 en 2.000 Euro per jaar bedragen.

Waarschijnlijk zijn dit nog optimistische prognoses en zal de noodzakelijke koopkracht van de officiële consument verder worden uitgehold. Bijkomend is het natuurlijk lang niet zeker of de werkgelegenheid effectief zal verbeteren door de verlaging van de werkgeversbijdragen. Het lijkt dus een voldongen feit dat deze maatregelen juist het tegenovergestelde zullen bereiken en zal de brave burger eens te meer het gelag moeten betalen.

Elke vorm van taks shift in de huidige context is absurd en misdadig. Cruciaal in de huidige omstandigheden is de effectieve verhoging van de koopkracht van de officiële consumenten. Dit kan enkel gerealiseerd worden als gegarandeerd wordt dat elk inkomen aan een faire en uniforme belasting zal onderworpen worden. Dit is enkel realistisch via een waterdicht kadaster van vermogens. Een sluitend vermogenskadaster enkel kan worden gewaarborgd door de onvoorwaardelijke afschaffing van het cash geld en het exclusief gebruik van digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven automatisch geregistreerd en worden alle inkomsten onvervalst officieel. Dan pas kan de gemiddelde belasting drastisch worden verlaagd, waardoor de gemiddelde koopkracht, respectievelijk de bestedingen evenredig zullen toenemen. Vervolgens zal de werkgelegenheid overeenkomstig verbeteren. Dit is de enige oplossing om de crisis structureel aan te pakken en het wereld-vermogen rechtvaardig te verdelen.

Zolang er cash geld bestaat zal er zwart geld, fraude en misbruik heersen.  Onder de gegeven omstandigheden is het onoverkomelijk dat een zwarte economie blijft floreren. Het is  onaanvaardbaar dat onze politici dit bewust ongemoeid laten. Het is wraakroepend dat de meerderheid van de mensen, namelijk diegenen die steeds het gelag betalen en continue koopkracht verliezen, blijven accepteren dat de minderheid niets of minder bijdraagt en steeds vermogender wordt! Waarom laten wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hypothekeren ten voordelen van de happy few? The main key of solving all the political shit and eventually create a better world, can be found in www.finalcrisiskiller.eu!46


Geplaatst

in

door

Tags: