Official and Unofficial Income EquityOfficieel en Onofficieel Vermogen

Nowadays the official financial equity of all private persons in Belgium amounts to 1.150 billion euro, mainly consisting of:

 • Saving-, Current- and Deposit accounts                                                 324 billion euro
 • Shares                                                                                                         275
 • Life insurance products                                                                            180
 • Investment funds                                                                                      145
 • Bonds                                                                                                            81
 • Pension funds                                                                                              75
 • Cash                                                                                                              30

The corresponding financial obligations are roughly 250 billion euro, mainly composed of mortgage loans, reflecting a net financial equity of about 900 billion euro.

The yearly earnings of the global Belgian government are about 205 billion euro, in relation with 215 billion euro expenditures. The accumulated Belgian governmental debt is approximately 400 billion euro. Earnings as well as expenditures are mostly related to the private equity. So far the enrolment of the official capital.

As far as the unofficial equity concerns we can be very brief, namely it is unofficial and unknown! Because of the existing banking secret and the uncontrollable money flow, it is ‘deliberated’ impossible to make a proper estimation of the non-registered and untaxed financial means. However it is a public secret that the unofficial property is considerably significant.

This is the real cause of the crisis and at the same time the only logical solution! A waterproof enrolment of all equity can only be realized through implicit abolishment of cash money and exclusive use of digital money. Through the detailed registration of the global expenditures, all income will be recorded. The equivalent of fraud money automatically will become official. Each income will be subject to a transparent, proportional and fair but substantial lower social and fiscal taxation. Supposing hypothetically, the unofficial capital would be as much as the official private equity, actual taxation could be halved correspondingly. The average purchasing power will be higher, spending’s fundamentally will be encouraged. Employment will boost and the crisis will be solved!

The key message is that only a fair and healthy financial management can guarantee a decent existence for everyone. Consequently, the present criminality and terrorism will also fall. Sick minds always will continue to exist, poverty however can be attacked and eliminated.

A ‘black’ economy cannot survive without a ‘white’ economy. A ‘white’ economy only will become better without a ‘black’ economy!

This the simple but valuable message of the website www.finalcrisiskiller.eu!logo new_1

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.150 miljard euro. De voornaamste bestanddelen hierin zijn de volgende:

 • Spaar-, Zicht- en Termijnrekeningen                                                      324  miljard Euro
 • Aandelen                                                                                                   275
 • Levensverzekeringsproducten                                                                180
 • Beleggingsfondsen                                                                                   145
 • Obligaties                                                                                                    81
 • Pensioenproducten                                                                                   75
 • Cash                                                                                                             30

De overeenkomstige financiële verplichtingen bedragen afgerond 250 miljard euro, voornamelijk hypothecaire leningen, waardoor het netto financieel vermogen van particulieren in België momenteel ongeveer 900 miljard euro bedraagt.

De ontvangsten van de gezamenlijke overheid belopen op dit ogenblik jaarlijks rond de 205 miljard euro ten opzichte van 215 miljard euro uitgaven. De gecumuleerde Belgische overheidsschuld bedraagt bijna 400 miljard euro. Zowel de ontvangsten als de uitgaven zijn grotendeels gerelateerd aan het particulier vermogen. Tot zover het kadaster van het officieel vermogen.

Wat het onofficieel vermogen betreft kunnen we kort en bondig zijn, dat is namelijk onofficieel en niet bekend! Omwille van het bankgeheim en de ongecontroleerde geldstromen is een raming van de niet-geregistreerde en onbelaste vermogens ‘doelbewust’ onmogelijk. Het is echter een publiek geheim, dat het onofficieel vermogen zeer aanzienlijk is.

Dit is de echte oorzaak van de crisis en tegelijkertijd ook de enige oplossing ervan! Een waterdicht kadaster van alle vermogens kan enkel gerealiseerd worden door de integrale afschaffing van het cash geld en het onvoorwaardelijk verplicht en gecontroleerd gebruik van digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven systematisch geregistreerd en worden alle onofficiële inkomsten onverbloemd officieel. Het totale vermogen kan vervolgens aan een rechtvaardige, solidaire maar substantieel verminderde belasting onderworpen worden. Als we hypothetisch veronderstellen dat het onofficieel vermogen evenveel zou bijdragen als het officieel ‘particulier’ vermogen, dan zou de effectieve belastingdruk evenredig gehalveerd kunnen worden.  De overeenkomstige koopkracht zal in verhouding stijgen en de bestedingen zullen conform worden aangewakkerd. De werkgelegenheid zal relevant boosten en de crisis is opgelost!

De onderliggende boodschap  is dat enkel door een rechtvaardige en gezonde financiële staatshuishouding iedereen een menswaardig bestaan kan worden gewaarborgd, waardoor de huidige criminaliteit en terrorisme aanzienlijk zullen afnemen. Zieke geesten zullen altijd blijven bestaan, armoede kan effectief worden bestreden en uiteindelijk worden geëlimineerd.

Een ‘zwarte’ economie kan onmogelijk overleven zonder een ‘witte’ economie. Een ‘witte’ economie wordt alleen maar beter zonder een ‘zwarte’ economie!

Dit is de simpele maar waardevolle boodschap van de website www.finalcrisiskiller.eu! logo new_1

 

 

 


Geplaatst

in

door

Tags: