Core Business!Essentie!

Geld is sinds het ontstaan ervan een uitstekend ruilinstrument, waardemiddel en rekeneenheid gebleken. Fraude is echter van alle tijden. Digitaal geld heeft echter dezelfde kwalificaties als cash geld. Omwille van de huidige digitale mogelijkheden wordt een uniek waterdicht alternatief geboden om op een rechtvaardige basis alle financiële, fiscale en sociale misbruiken een definitieve halt toe te roepen. Met het oog op de vorming van een stabiele, rechtvaardige en vredevolle samenleving is cash geld  gedoemd om te verdwijnen.

Vanuit deze optiek willen wij met een eenvoudig voorbeeld en met een paar niet-bewijskrachtige, maar concrete veronderstellingen bewijzen dat onze stellingname zinvol en noodzakelijk zal blijken.

Aan de hand van officiële data (Eurostat) baseren wij ons hierbij op de volgende geconsolideerde gegevens van de 28 Europese Lidstaten mbt het jaar 2012:

  • Totale Inkomsten Lidstaten: 5.886 miljard euro
  • Ontvangen Indirecte Belastingen: 1.728 miljard euro
  • Ontvangen Directe Belastingen: 1.676 miljard euro
  • Ontvangen Bijdragen Sociale Zekerheid: 1.813 miljard euro
  • Staatsschuld: 11.032 miljard euro
  • Gemiddeld heffingspercentage (Belastingen & Sociale Zekerheid): 36.1 %

Op basis van deze gegevens zou men het overeenkomstig Inkomen op Arbeid in orde van grootheid kunnen projecteren op 10.000 miljard euro. Als de gemiddelde heffing van 36.1 % (België: 42.8 %) resulteert in ontvangsten van 3.489 miljard euro (Directe Belastingen en Bijdragen Sociale Zekerheid), zou de heffingsbasis omgerekend naar 100 procent 9.665 miljard euro of afgerond 10.000 miljard euro kunnen bedragen.   Omwille van het bankgeheim en de ongecontroleerde  geldstromen is een raming van de niet-geregistreerde en onbelaste inkomsten vrijwel onmogelijk (doelbewust?). Velen zijn overtuigd dat het aandeel onofficieel en niet-belast vermogen aanzienlijk is. In de veronderstelling dat het niet-geregistreerde vermogen even groot zou zijn als het geregistreerde inkomen op arbeid, zou bij de toepassing van een gemiddeld heffingspercentage van 20 % de ontvangen belastingen en sociale bijdragen 4.000 miljard euro bedragen, zijnde een surplus van meer dan 500 miljard euro. In dit scenario zou de huidige belastingbetaler jaarlijks 1.500 miljard euro of bijna 45 % minder moeten bijdragen. Hierbij werd nog geen rekening gehouden met de meer-ontvangsten aan Indirecte Belastingen, welke eveneens aanzienlijk zouden zijn. Het huidige Btw-tarief zou in verhouding kunnen verlaagd worden. Naargelang het effectief aandeel niet-geregistreerd vermogen zijn talrijke alternatieve scenario’s mogelijk.

Door de effectieve en tastbare verhoging van de gemiddelde netto-koopkracht zullen de bestedingen automatisch toenemen en zal de werkgelegenheid onmiskenbaar positief worden beïnvloed. Met de gerealiseerde meer-ontvangsten zal de nu steeds toenemende Staatsschuld relatief snel kunnen worden afgebouwd!

Wij nodigen hierbij iedereen graag uit om onze website www.finalcrisiskiller.eu te raadplegen en te steunen!     48


Geplaatst

in

door

Tags: