IntroIntro

33We, three retired friends, are brainstorming for many years about the ups and downs of the future world. We are convinced that the last fifty years of the existence of Europe, on an average scale, were the most beautiful of the global world.  At the same time we are persuaded, that if nothing changes structurally the future of our children/grandchildren will be at least less comfortable. We are also convinced that our present standard of living and comfy future only can be safeguarded through  a transparent, waterproof and fair methodology, by which any financial abuse at each level in every relation will be excluded. This can only be realized through a systematic enrolment of all payments, automatically resulting that every income will be subject to a proportionate and fair dispersion of the indispensable Governmental expenditures.

Our proposal is as follows. Any financial, fiscal and social fraud will be prevented through implicit abolishment of cash money and exclusive use of digital money. A waterproof methodology of control will be generated. Through the registration of expenditures, all income will be recorded. The equivalent of fraud money automatically will become official. Each income will be subject to a transparent, proportional and fair social and fiscal taxation. Consequently average taxation will be lower and  average purchasing power will be higher. Spending’s fundamentally will be encouraged and the economic crisis can be attacked structurally.

The only plausible solution to kill the crisis and allows everyone to benefit from, can be found in the following website: www.finalcrisiskiller.eu!

Wij, drie gepensioneerde vrienden, filosoferen al  jaren over het wel en wee van de toekomst van onze wereld. Wij zijn overtuigd dat de laatste 50 jaren in Europa gemiddeld gezien de mooiste waren van het hele bestaan.  Wij zijn eveneens overtuigd, dat indien er niets structureels gaat veranderen de toekomst van onze kinderen/kleinkinderen minder rooskleurig zal worden. Wij zijn ook overtuigd dat de huidige levensstandaard van onze maatschappij en onze toekomst enkel kan worden gewaarborgd door een transparant, waterdicht en rechtvaardig systeem,  waarbij elk financieel misbruik in eender welke relatie onmogelijk zal worden gemaakt. Dit kan  gerealiseerd worden via een sluitende registratie van alle uitgaven, waardoor alle inkomsten op een rechtvaardige manier evenredig kunnen participeren aan de spreiding van de noodzakelijke bijdragen van elke Staatshuishouding.

Vandaar ons volgende voorstel. Door de volledige afschaffing van cash geld en het verplicht gebruik van digitaal geld wordt een eenvoudige maar waterdichte methodiek gecreëerd, waardoor automatisch elke financiële, fiscale en sociale fraude wordt uitgesloten. Door de registratie van alle uitgaven worden alle inkomsten gereproduceerd. Het equivalent van de huidige fraude wordt  onvervalst officieel. Hierdoor kan voor elk inkomen een transparante, evenredige en rechtvaardige sociale en fiscale belastingdruk worden toegepast. Als gevolg hiervan zal de gemiddelde belastingdruk effectief verminderen en de gemiddelde koopkracht toenemen. Hierdoor zullen de bestedingen worden aangemoedigd en kan de economische crisis structureel worden aangepakt.

De enige echte oplossing van de crisis, waarbij iedereen beter van wordt, vind men in de website www.finalcrisiskiller.eu!

33


Geplaatst

in

door

Tags: