• English
  • Nederlands
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • Polski
  • Română
  • Svenska
49

Argumenten

50

Argumenten

51De onrustwekkende en steeds toenemende werkloosheid kan fundamenteel worden aangepakt en positief worden beïnvloed;


52Door de administratieve vereenvoudiging zullen een aantal functies (bepaalde ambtenaren, accountants, fiscalisten, juristen…) minder noodzakelijk worden. Door het positieve bestedingspatroon zal de economie stelselmatig en continu verbeteren, waardoor automatisch nieuwe jobs zullen worden gecreëerd. In de huidige situatie zal het effectieve jobverlies zich verder blijven manifesteren en zullen de faillissementen onverminderd blijven toenemen;


53Initieel zal men zo snel mogelijk moeten overgaan tot een verplichte en totale bevriezing van alle prijzen, waardoor de concurrentiekracht zal toenemen. Indexaanpassingen worden overeenkomstig overbodig. Elke prijsstijging in de huidige omstandigheden is onverantwoord;


54Het niveau van enerzijds de prijzen en anderzijds de bezoldigingen is de laatste decennia uitgegroeid tot een onrealistisch en onhoudbaar peil. Het voorgestelde systeem zal zijn degelijkheid op relatief korte termijn bewijzen. Zonder concrete aantasting van de koopkracht kan hierdoor het niveau van prijzen, respectievelijk bezoldigingen geleidelijk en doordacht worden genormaliseerd, wat onmiskenbaar ten goede zal komen aan de economische omgeving;


55

De toepassing van het digitaal geld is reeds voldoende ingeburgerd en zal gezien de positieve gevolgen voor de consument weinig praktische problemen met zich meebrengen;

 


56De huidige onrechtvaardige en onlogische dubbele belastingheffingen (personen- en  vennootschapsbelasting, BTW, roerende – en onroerende voorheffing, accijnzen, successie- en alle andere rechten en contributies) kunnen worden afgeschaft en vervangen door één uniforme progressieve en rechtvaardige belasting;


57Ongelijke belastingen en onrechtvaardige wit/was praktijken, waardoor de ‘brave’ burgers  worden gediscrimineerd, zullen definitief verdwijnen;

 


58Door een transparant en sluitend systeem worden alle financiële misbruiken op alle niveaus en in eender welke relatie uitgesloten. Hierdoor zullen de huidige steeds toenemende en cruciale begrotingsperikelen uiteindelijk verdwijnen;


59De huidige materiële geldcriminaliteit zal door deze methodiek automatisch integraal worden verbannen;

.


60De grootste groep belastingplichtigen (arbeiders, bedienden, ambtenaren) krijgt structureel meer koopkracht en gaat hierdoor meer kunnen besteden. Hierdoor zal iedereen, zelfstandigen en ondernemingen inbegrepen, uiteindelijk meer inkomsten genereren (win/win-situatie).