• English
 • Nederlands
 • Français
 • Italiano
 • Español
 • Polski
 • Română
 • Svenska

Taxshift: Contract of blabla?

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Onze Regeringsleiders hebben weeral alles naar wens opgelost! Ondanks de steeds stijgende staatsschuld (totaal voor België meer dan 403 miljard euro met een toename van 507 €/seconde, of een schuld van meer dan 37.000 €/inwoner, of een schuld van meer dan 74.000 €/werkende Belg) en het steeds groter wordende begrotingsgat, zijn onze regeringsleiders overtuigd dat alles volledig onder controle is en dat de werkende mens in de nabije toekomst gemiddeld 100 euro/maand meer netto-koopkracht zal krijgen. De grote vraag is natuurlijk of deze beloftes contractueel worden vastgelegd en of deze politiekers achteraf verantwoordelijk worden gesteld als deze objectieven niet worden gerealiseerd? We weten natuurlijk allemaal dat politiekers dikwijls met een dubbele tong spreken en altijd een gepaste uitleg hebben en dat ze in principe geen enkele ‘strafbare’ verantwoordelijkheid moeten dragen. In het slechtste geval zal de bestaande regering enkel ontslag (moeten) nemen!

Zoals de zaken er nu voorstaan is er maar één zekerheid: de officiële burgers zullen eens te meer het gelag moeten betalen en hun koopkracht zal elke dag blijven afnemen. De in de toekomst geplande fiscale gunstmaatregelen zullen nooit opwegen tegen de aanhoudende prijsstijgingen van de levensnoodzakelijke consumptiegoederen, de negatieve fiscale kunstgrepen en het wegvallen van zogenaamde verworven rechten zoals ondermeer de vermindering van de kindergeldbijdragen.

De boodschap kan steeds met andere woorden worden gebracht. Het zijn echter niet de woorden maar daden die tellen! Vandaar dat we steeds hetzelfde blijven benadrukken. Waarom moet het onofficieel vermogen geen sociale bijdragen of belastingen betalen? Het is wraakroepend dat de meerderheid van de mensen, namelijk diegenen die steeds het gelag betalen en continue koopkracht verliezen, blijven accepteren dat de minderheid niets of minder bijdraagt en steeds vermogender wordt! De oplossing hiervan kan alleen maar worden gewaarborgd door de onvoorwaardelijke afschaffing van het cash geld en het exclusief gebruik van digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven automatisch geregistreerd en worden alle inkomsten onvervalst officieel. Hierdoor wordt elke financiële, sociale of fiscale fraude onmogelijk gemaakt. Hierdoor kan de gemiddelde belastingdruk drastisch worden verlaagd, zullen de gemiddelde koopkracht en bestedingen van de officiële consumenten evenredig toenemen en zal de werkgelegenheid overeenkomstig verbeteren.

The main key of solving all the political shit and eventually create a better world, can be found in www.finalcrisiskiller.eu!33

Eureka

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Iedereen weet ondertussen dat de huidige politiekers nooit de juiste beslissingen kunnen en zullen nemen om de crisis echt op te lossen door middel van een rechtvaardig belastingsysteem. Ze zijn zogezegd gedreven door hun ideologieën, maar het enig wat telt is het aantal kiezers en hun eigen belang. In de huidige context zal geen enkele politieke partij ooit de volledige meerderheid behalen. De belangrijkste politieke partijen hebben een relatief gelijkblijvend kiezers-aandeel en zijn in principe tevreden om dat zo te houden. Op die manier moet er niets wezenlijks veranderen en kunnen zij hun ego blijven strelen en hun eigenbelang blijven bevredigen.

Spijtig genoeg kan echter niets veranderen zonder politiek. Basis van elke wetswijziging is relatief eenvoudig, maar vergt uiteindelijk niet meer of niet minder een akkoord van de meerderheid van de wetgevende macht. De enige mogelijkheid om een drastische verandering door te voeren is dan ook de oprichting van een nieuwe politieke partij met een enig maar doorslaggevend programmapunt, dat voor de meerderheid van de kiezers de juiste oplossing biedt voor de crisis en alzo een sluitende garantie biedt voor de toekomst.

Waarom moet het onofficieel vermogen geen sociale bijdragen of belastingen betalen? Het is wraakroepend dat de meerderheid van de mensen, namelijk diegenen die steeds het gelag betalen en continue koopkracht verliezen, blijven accepteren dat de minderheid niets of minder bijdraagt en steeds vermogender wordt! De oplossing hiervan kan alleen maar worden gewaarborgd door de onvoorwaardelijke afschaffing van het cash geld en het exclusief gebruik van digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven automatisch geregistreerd en worden alle inkomsten onvervalst officieel. Hierdoor wordt elke financiële, sociale of fiscale fraude onmogelijk gemaakt. Hierdoor kan de gemiddelde belastingdruk drastisch worden verlaagd, zullen de gemiddelde koopkracht en bestedingen van de officiële consumenten evenredig toenemen en zal de werkgelegenheid overeenkomstig verbeteren.

Dit is voor iedereen in onze wereld positief en de enige effectieve en rechtvaardige oplossing. Een politieke partij met een dergelijk programmapunt zal mits een doelgerichte en efficiënte campagne uiteindelijk de meerderheid behalen. Misschien moeten we daarmee beginnen…

The main key of solving all the political shit and eventually create a better world, can be found in www.finalcrisiskiller.eu! 24

Never Ending Story!

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Halleluja! Ondanks diverse signalen maar totaal niet onverwacht, zijn onze politieke leiders er weer eens in geslaagd om de slechtste maatregelen te treffen met het oog op een rechtvaardige en efficiënte Tax Shift. Van de geplande Tax Shift ten belopen van 7 miljard Euro tegen 2018, werden nu voor 2 miljard maatregelen getroffen om de competitiviteit van de ondernemingen te bevorderen en 1,7 miljard om de koopkracht te promoten. Kort samengevat en voor zover bekend en relevant werd ondermeer het volgende beslist:

 • Verlaging werkgeversbijdragen van 33 naar 25 procent;
 • Verlaging belastingtarieven voor lage en middelgrote inkomsten;
 • Verhoging Btw-tarief op elektriciteit van 6 naar 21 procent;
 • Verhoging roerende voorheffing van 25 naar 27 procent (uitgezonderd spaarrekeningen);
 • Verhoging accijnzen op tabak, drank en diesel.

Met de verlaging van de belastingtarieven hoopt men een netto-koopkrachtverhoging van 100 Euro/maand te kunnen realiseren. De compenserende maatregelen zullen de officiële consumenten echter veel meer gaan kosten en zal er zich uiteindelijk eens te meer een duidelijke koopkrachtverlaging manifesteren. Zo zullen de verschillende elektriciteits-gebonden maatregelen minimaal 250 Euro per jaar en per gezin gaan kosten. Als men echter zonnepanelen en/of een warmtepomp heeft zal de meerprijs meer dan 1000 Euro per jaar gaan bedragen (verhoging distributietarieven netbeheerder, prosumenten krediet, doorrekening vennootschapsbelasting Intercommunales). Daarbij moet men de verhoging van de accijnzen nog rekenen. Voor diesel-gebruikers kan dit oplopen van 100 tot 300 Euro per jaar. De verhoging van de roerende voorheffing kan eveneens een meerkost vertegenwoordigen van  enkele honderden tot duizenden Euro’s per jaar. Naargelang de samenstelling van het gezin zal het financieel nadeel, vanwege de afschaffing van de leeftijdsbijslag inzake kindergeld (eerdere maatregel) gemiddeld tussen 1.000 en 2.000 Euro per jaar bedragen.

Waarschijnlijk zijn dit nog optimistische prognoses en zal de noodzakelijke koopkracht van de officiële consument verder worden uitgehold. Bijkomend is het natuurlijk lang niet zeker of de werkgelegenheid effectief zal verbeteren door de verlaging van de werkgeversbijdragen. Het lijkt dus een voldongen feit dat deze maatregelen juist het tegenovergestelde zullen bereiken en zal de brave burger eens te meer het gelag moeten betalen.

Elke vorm van taks shift in de huidige context is absurd en misdadig. Cruciaal in de huidige omstandigheden is de effectieve verhoging van de koopkracht van de officiële consumenten. Dit kan enkel gerealiseerd worden als gegarandeerd wordt dat elk inkomen aan een faire en uniforme belasting zal onderworpen worden. Dit is enkel realistisch via een waterdicht kadaster van vermogens. Een sluitend vermogenskadaster enkel kan worden gewaarborgd door de onvoorwaardelijke afschaffing van het cash geld en het exclusief gebruik van digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven automatisch geregistreerd en worden alle inkomsten onvervalst officieel. Dan pas kan de gemiddelde belasting drastisch worden verlaagd, waardoor de gemiddelde koopkracht, respectievelijk de bestedingen evenredig zullen toenemen. Vervolgens zal de werkgelegenheid overeenkomstig verbeteren. Dit is de enige oplossing om de crisis structureel aan te pakken en het wereld-vermogen rechtvaardig te verdelen.

Zolang er cash geld bestaat zal er zwart geld, fraude en misbruik heersen.  Onder de gegeven omstandigheden is het onoverkomelijk dat een zwarte economie blijft floreren. Het is  onaanvaardbaar dat onze politici dit bewust ongemoeid laten. Het is wraakroepend dat de meerderheid van de mensen, namelijk diegenen die steeds het gelag betalen en continue koopkracht verliezen, blijven accepteren dat de minderheid niets of minder bijdraagt en steeds vermogender wordt! Waarom laten wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hypothekeren ten voordelen van de happy few? The main key of solving all the political shit and eventually create a better world, can be found in www.finalcrisiskiller.eu!46

Lof der Zotheid

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Ondanks het feit dat onze politieke regeringsleiders de mond vol hebben van een rechtvaardiger  belastingsysteem, blijven zij laconiek de fiscale fraude legaliseren, het financieel onrecht stimuleren en de economische crisis ondersteunen. Ondanks hun bewuste intelligentie is er nog steeds geen enkele politieke partij die de enige en juiste oplossing durft aan te kaarten . Wij ‘solidaire’ burgers zijn echter de grootste criminelen, want wij blijven dit tolereren en laten dit ‘democratisch’ toe!

Taks shift is het actuele code woord, maar de effectieve uitwerking ervan blijft bewust gevarieerd en vaag. In principe komen de voorgestelde alternatieven steeds neer op het feit dat eens te meer de brave burgers het gelag zullen moeten betalen. Alle voorgestelde alternatieven gaan allemaal over nieuwe en/of bijkomende belastingen en aantasting van verworven rechten. Elke vorm van taks shift in de huidige context is absurd en nutteloos. Waarschijnlijk is elke politieker bewust dat de enige rechtvaardige oplossing ligt in het feit dat elk inkomen aan een faire belasting moet onderworpen worden. Ze weten maar al te goed dat dit enkel foutloos kan worden toegepast indien er een waterdicht kadaster van vermogens zou bestaan. Ze weten ook dat een sluitend vermogenskadaster enkel kan worden gewaarborgd door de onvoorwaardelijke afschaffing van het cash geld en het exclusief gebruik van digitaal geld. Ze weten ook dat hierdoor alle uitgaven automatisch worden geregistreerd en dat op die manier ook alle inkomsten officieel worden. Ze weten eveneens dat vervolgens het gemiddelde belastingpercentage drastisch kan worden verlaagd, waardoor de gemiddelde koopkracht, respectievelijk de bestedingen evenredig zullen toenemen. Ze beseffen maar al te goed dat dan pas de werkgelegenheid overeenkomstig zal verbeteren. Ze zijn bewust dat dit de enige oplossing is om de crisis structureel aan te pakken en op te lossen en het wereld-vermogen rechtvaardig te verdelen. De macht van eigenbelang blijkt zoals altijd groter dan belangeloos streven naar algemeen belang.

Zolang er cash geld bestaat zal er zwart geld, fraude en misbruik heersen.  Dat is dan ook de enige reden dat cash geld nog bestaat. Onder de gegeven omstandigheden is het onoverkomelijk dat een zwarte economie blijft floreren. Het is  onaanvaardbaar dat onze politici dit bewust ongemoeid laten. Het is wraakroepend dat de meerderheid van de mensen, namelijk diegenen die steeds het gelag betalen en continue koopkracht verliezen, blijven accepteren dat de minderheid niets of minder bijdraagt en steeds vermogender wordt! Waarom laten wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hypothekeren ten voordelen van de happy few?

The main key of solving all the political shit and eventually create a better world, can be found in the website www.finalcrisiskiller.eu!  Wake up People…90

Crisis, Armoede, Hongersnood en Oorlog

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Op basis van de naakte feiten is het de harde realiteit dat armoede, hongersnood en oorlog in onze wereld effectief te voorkomen zijn!  Potentieel is onze aarde in staat om iedereen een vredevol en menswaardig bestaan te bieden met een comfortabele levensstandaard. Het enige probleem is dat de aanwezige middelen onrechtvaardig verdeeld zijn en ongeoorloofd in handen zijn van een te klein aantal individuen. Enkel en alleen hierdoor manifesteren zich onder andere de volgende anomalieën:

 • Het vermogen van 1 procent van de rijksten van de wereldbevolking zal in de nabije toekomst hoger zijn dan dat van de andere 99 procent;
 • De 85 meest vermogende mensen bezitten samen evenveel als het vermogen van de 3,5 miljard meest behoeftige mensen, namelijk de helft van de wereldbevolking;
 • De 100 rijksten kunnen viermaal een einde maken aan de armoede in de wereld;
 • De 10 rijkste families van België hebben een vermogen van meer dan 40 miljard euro, wat ongeveer zo veel is als dat van de 2 miljoen armste Belgen;
 • De kloof tussen rijk en arm was nog nooit zo groot en de rijken worden exponentieel steeds rijker en de armen steeds armer;
 • 2,5 miljard mensen leven vandaag in absolute armoede en beschikken over een inkomen van minder dan 1,5 euro per dag;
 • Elke dag sterven 15.000 kinderen of meer dan 5 miljoen per jaar aan hongersnood;
 • 900 miljoen mensen zijn wereldwijd ondervoed;

Al deze onmenswaardige feiten zijn in principe toe te wijzen aan de macht van het geld en worden uiteindelijk veroorzaakt door het machtsmisbruik ervan. Een transparant en rechtvaardig financieel systeem is de enige oplossing om een menswaardige en vredevolle samenleving te waarborgen.

Door de afschaffing van cash geld wordt een eenvoudige maar waterdichte methodiek gecreëerd, waardoor elke financiële, sociale en fiscale fraude wordt uitgesloten. Door de registratie van alle uitgaven worden alle inkomsten feilloos gereproduceerd en wordt het equivalent van de huidige fraude onvervalst officieel. Hierdoor kan voor elk inkomen een transparante, uniforme en rechtvaardige sociale en fiscale belastingdruk worden toegepast. Als gevolg hiervan kan de gemiddelde belastingdruk effectief verminderen en zal de koopkracht van de consumenten relevant toenemen. Hierdoor zullen de bestedingen evenredig stijgen en zal de werkgelegenheid proportioneel verbeteren. De economische crisis zal wereldwijd worden opgelost en een rechtvaardige herverdeling van de financiële middelen zal de armoede, hongersnood en uiteindelijk ook de oorlogen laten verdwijnen.

Diegenen die het geluk hebben een menswaardige levensstandaard te hebben staan hier niet meer bij stil. Kunnen wij echter nog rustig slapen in de wetenschap dat wij allen eenvoudig zouden kunnen voorkomen dat nog één kind moet sterven als gevolg van ondervoeding en hongersnood? En dan te bedenken dat uiteindelijk iedereen er beter van zal worden…

Het is tijd om onze verantwoordelijkheid op te nemen (www.finalcrisiskiller.eu)!     26

Tax Shift

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Door een sterke toename van de publieke opinie op dit vlak is onze politieke wereld noodgedwongen overtuigd dat er op de een of andere manier een ‘tax shift’ zal moeten worden overwogen. Het kwaad van het eigenbelang van onze politieke leiders en representatieve instanties is echter zo diep geworteld, dat met alle middelen getracht zal worden om toch maar een belastingverschuiving op te dringen, die zoals steeds eens te meer gedragen zal worden door het officiële vermogen.  Het is je reinste onzin om de directe belasting op reeds zwaar belaste ‘officiële’ vermogens te verhogen. Het is eveneens absurd om de indirecte belastingen te verhogen. Hiermee worden zoals steeds enkel de ‘brave’ en ‘solidaire’ burgers getroffen!

Iedereen is overtuigd dat de officiële inkomsten altijd al overbelast werden en worden. Iedereen weet dat de onofficiële inkomsten veel te weinig of niet belast werden en worden. Het is een publiek geheim dat het niet-belaste vermogen zeer aanzienlijk is. Die bestaande ongelijkheid is misdadig! De oplossing ligt voor de hand! De enige tax shift die moet worden ingevoerd en die een gewaarborgde oplossing kan bieden is een rechtvaardige belastingverschuiving van het officiële naar het onofficiële vermogen. Dergelijke verschuiving kan enkel worden gerealiseerd door de integrale afschaffing van cash geld en het verplicht gebruik van digitaal geld. Alle uitgaven worden correct en systematisch geregistreerd en alle inkomsten worden onvervalst officieel. Financiële, sociale en fiscale fraude wordt in de toekomst onmogelijk. Als elk inkomen aan een rechtvaardige en uniforme belasting kan worden onderworpen kan de gemiddelde belastingdruk drastisch naar beneden en zal de gemiddelde koopkracht proportioneel toenemen. De bestedingen zullen in verhouding stijgen en de werkgelegenheid zal evenredig verbeteren. Dit is de enige oplossing om de crisis op te lossen en alles te normaliseren!

Het concrete probleem is niet het bestaan van ‘zwart’ geld, maar dat ons ‘legaal’ systeem dit doelbewust reglementeert en toelaat en dat alle ‘brave’ burgers dit blijven tolereren! Het is overduidelijk dat elke tax shift, welke een verhoging naar eender welke directe of indirecte belasting beoogt, absurd is. De belastingen moeten effectief naar omlaag, maar moeten gegarandeerd van toepassing zijn op alle inkomsten! Steun onze website www.finalcrisiskiller.eu!    28

 

 

Officieel en Onofficieel Vermogen

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Het officieel financieel vermogen van particulieren in België bedraagt op dit ogenblik ongeveer 1.150 miljard euro. De voornaamste bestanddelen hierin zijn de volgende:

 • Spaar-, Zicht- en Termijnrekeningen                                                      324  miljard Euro
 • Aandelen                                                                                                   275
 • Levensverzekeringsproducten                                                                180
 • Beleggingsfondsen                                                                                   145
 • Obligaties                                                                                                    81
 • Pensioenproducten                                                                                   75
 • Cash                                                                                                             30

De overeenkomstige financiële verplichtingen bedragen afgerond 250 miljard euro, voornamelijk hypothecaire leningen, waardoor het netto financieel vermogen van particulieren in België momenteel ongeveer 900 miljard euro bedraagt.

De ontvangsten van de gezamenlijke overheid belopen op dit ogenblik jaarlijks rond de 205 miljard euro ten opzichte van 215 miljard euro uitgaven. De gecumuleerde Belgische overheidsschuld bedraagt bijna 400 miljard euro. Zowel de ontvangsten als de uitgaven zijn grotendeels gerelateerd aan het particulier vermogen. Tot zover het kadaster van het officieel vermogen.

Wat het onofficieel vermogen betreft kunnen we kort en bondig zijn, dat is namelijk onofficieel en niet bekend! Omwille van het bankgeheim en de ongecontroleerde geldstromen is een raming van de niet-geregistreerde en onbelaste vermogens ‘doelbewust’ onmogelijk. Het is echter een publiek geheim, dat het onofficieel vermogen zeer aanzienlijk is.

Dit is de echte oorzaak van de crisis en tegelijkertijd ook de enige oplossing ervan! Een waterdicht kadaster van alle vermogens kan enkel gerealiseerd worden door de integrale afschaffing van het cash geld en het onvoorwaardelijk verplicht en gecontroleerd gebruik van digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven systematisch geregistreerd en worden alle onofficiële inkomsten onverbloemd officieel. Het totale vermogen kan vervolgens aan een rechtvaardige, solidaire maar substantieel verminderde belasting onderworpen worden. Als we hypothetisch veronderstellen dat het onofficieel vermogen evenveel zou bijdragen als het officieel ‘particulier’ vermogen, dan zou de effectieve belastingdruk evenredig gehalveerd kunnen worden.  De overeenkomstige koopkracht zal in verhouding stijgen en de bestedingen zullen conform worden aangewakkerd. De werkgelegenheid zal relevant boosten en de crisis is opgelost!

De onderliggende boodschap  is dat enkel door een rechtvaardige en gezonde financiële staatshuishouding iedereen een menswaardig bestaan kan worden gewaarborgd, waardoor de huidige criminaliteit en terrorisme aanzienlijk zullen afnemen. Zieke geesten zullen altijd blijven bestaan, armoede kan effectief worden bestreden en uiteindelijk worden geëlimineerd.

Een ‘zwarte’ economie kan onmogelijk overleven zonder een ‘witte’ economie. Een ‘witte’ economie wordt alleen maar beter zonder een ‘zwarte’ economie!

Dit is de simpele maar waardevolle boodschap van de website www.finalcrisiskiller.eu! logo new_1

 

 

 

Babylonische woordspeling

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Onze politiekers zijn het niet volledig eens of er nu al dan niet een ‘vermogensbelasting’ moet worden ingevoerd. De pro-politici willen deze belasting invoeren, voornamelijk om de eisen van de Vakbonden tegemoet te komen met het oog op het vermijden van nieuwe stakingen. Is dat nu allemaal gemeend of  is het weeral window dressing zoals altijd?  Zijn de politieke partijen en de verschillende vakbonden niet van dezelfde familie? Ze hebben het allemaal voor het zeggen, maar in werkelijkheid hebben ze geen rechtspersoonlijkheid. Voor ‘rechten’ staan ze allemaal open, maar uiteindelijk voldoen aan de overeenkomstige ‘verplichtingen’ is een ander paar mouwen.

De begrippen ‘vermogensbelasting’, ‘vermogenswinstbelasting’ of ‘rijkentaks’ zijn op zich verwarrend en volledig zinloos, omdat een vergelijkbare belasting voor de normale belastingplichtige altijd heeft bestaan. De ‘brave burger’ betaalt sowieso al veel te veel belastingen op zijn vermogen. Op het officiële inkomen wordt al een meer dan proportionele personenbelasting geheven. Hierbij komen nog eens de roerende voorheffing op dividenden en andere roerende inkomsten, de onroerende voorheffing op het onroerend inkomen, BTW op alle aankopen en als men dood gaat ook nog eens successierechten. Zo kan men nog een tijdje blijven doorgaan. Al deze belastingen zijn in werkelijkheid al een ‘vermogensbelasting’ en elke bijkomende belasting treft eens te meer enkel het officieel vermogen gezien er geen ‘vermogenskadaster’ bestaat. Het officiële vermogen is altijd al veel te hoog belast. Het onofficiële vermogen is en werd nog nooit belast!

Schaf al de bestaande en absurde belastingsoorten af en vervang ze door 2 eenvoudige en rechtvaardige belastingen, namelijk één zo laag mogelijke directe belasting op alle inkomsten en één zo laag mogelijke indirect belasting op alle aankopen.

Het enige wat moet gebeuren is dat alle inkomsten zonder uitzondering geregistreerd worden en gelijkmatig aan een uniforme belasting onderworpen worden. Een waterdicht vermogenskadaster kan alleen maar worden gerealiseerd door de afschaffing van het cash geld en het onvoorwaardelijk gebruik van het digitaal geld. Hierdoor worden alle uitgaven eenvoudig zonder uitzondering geregistreerd en zijn alle inkomsten volledig officieel. Als alle inkomsten bekend zijn kan de gemiddelde belasting substantieel verlaagd worden en zullen de bestedingen evenredig toenemen. Vervolgens zal de werkgelegenheid overeenkomstig verbeteren en is de crisis verleden tijd! Eenvoudiger en rechtvaardiger kan niet. Alternatieven zijn onbestaand.

De plussen en minnen hiervan zijn overzichtelijk weergegeven in de website www.finalcrisiskiller.eu. 17

Waarom?

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

Niemand zal ontkennen dat Europa de laatste 50 jaar een fantastische evolutie heeft meegemaakt. Misschien is het probleem wel dat we gemiddeld gezien veel te veel verwend zijn geworden? Er zijn blijkbaar nog steeds te veel mensen die het nog altijd veel te goed hebben en daardoor een beetje blind blijven voor de realiteit en hierdoor de signalen van de laatste jaren volkomen negeren. We moeten dringend allemaal bewust worden dat er iets moet veranderen voor de toekomst en niet voor de voorbije 50 jaar!

Ik kan moeilijk begrijpen waarom iemand er tegen kan zijn dat iedereen zonder uitzondering solidair moet bijdragen aan de noodzakelijke lasten van de Staat. Voor meer dan 90 procent van onze actieve bevolking zijn zo goed als alle inkomsten officieel gekend en veel te hoog belast. Ondanks het feit dat er een waterdicht alternatief bestaat, waardoor ook de niet-officiële inkomsten kunnen worden geregistreerd en solidair worden belast, kan de minderheid van de overgrote meerderheid blijkbaar niet overtuigd worden, dat de oplossing van de crisis voor het grijpen ligt. Ik kan niet begrijpen dat de meerderheid niet bewust is van het feit dat hun gemiddelde koopkracht substantieel zal toenemen en dit enkel door een gegarandeerde uitschakeling van elke financiële, sociale en fiscale fraude. Het enige wat moet veranderen is dat ook de niet-officiële inkomsten onderworpen moeten worden aan een equivalente en rechtvaardige belasting. Hierdoor zal de gemiddelde belasting substantieel verlaagd kunnen worden.

Rechtvaardiger en simpeler kan het niet: onvoorwaardelijke afschaffing van cash geld, onvoorwaardelijk toepassing van digitaal geld, sluitende registratie van alle uitgaven, systematische weergave van alle inkomsten, aanzienlijke vermindering van de gemiddelde belastingheffing, effectieve toename van de gemiddelde koopkracht, automatische toename van de bestedingen en verhoging van een gewaarborgde werkgelegenheid. Iedereen zal er uiteindelijk beter van worden. Bestaat er een beter alternatief?

Ik zou wel eens willen weten, waarom…

www.finalcrisiskiller.eu25

 

Netto inkomen

Geschreven door admin op . Geplaatst in news

Een vooraanstaand voorzitter van een Vlaamse politieke partij verkondigt met grote sier dat iedereen die werkt vanaf januari 2015 meer geld op zijn loonbriefje zal hebben. Dit zou het resultaat zijn van de verhoging van de fiscaal aftrekbare forfaitaire beroepskosten. Dit voordeel zou onmiddellijk tot uiting komen via de verlaagde bedrijfsvoorheffing. Naargelang het belastbaar inkomen vertegenwoordigt dit op jaarbasis een voordeel van ongeveer 250 tot maximaal 350 euro. Per maand betekent dit een voordeel van 20 tot maximaal 30 euro!

Als men echter het totale plaatje op jaarbasis zou bekijken, dan is het maar de vraag of de betroffen belastingplichtigen uiteindelijk op jaarbasis niet meer zullen inboeten.

Los van het feit dat de pensioenleeftijd op lange termijn zal toenemen, wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van de toekomstige maatregelen met een financieel negatieve impact:

 • Indexsprong;
 • Verlaging van de Kinderbijslag (wegvallen indexatie, afschaffing leeftijdsbijslag);
 • Verhoging Zorgverzekeringspremie;
 • Afschaffing indexatie fiscaal aftrekbare grensbedragen;
 • Verlaging fiscale aftrek Woonbonus;
 • Indexatie Accijnzen;
 • Verhoging factuur Elektriciteit (distributienettarieven)

Alleen nog maar de afschaffing van de leeftijdsbijslag inzake kindergeld (vanaf 2017) zal het netto-voordeel mbt de verhoging van de beroepskosten zwaar overstijgen. Naargelang de gezinssamenstelling zal dit financieel nadeel voor de betroffen gezinnen gemiddeld tussen 1.000 en 2.000 euro per jaar bedragen.

En zo wordt steeds maar zand gestrooid in de ogen van de goedgelovige en brave belastingplichtige…

Een tastbare en verzekerde verhoging van de koopkracht kan in de gegeven omstandigheden enkel worden geboden door de onvoorwaardelijke toepassing van het voorstel omschreven in de website www.finalcrisiskiller.eu! 54